Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Povinně zveřejňované informace – 17. bodová osnova

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oficiální název Obec Ženklava
2. Důvod a způsob založení dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a obecním zřízení v platném znění
3. Organizační struktura Obecní úřad Ženklava

  • starosta Bc. Vojtěch Rýdel
  • místostarosta Miroslav Černoch
  • účetní Andrea Hyklová
  • adm. pracovnice Barbora Ernstová

Zastupitelstvo obce Ženklava

Výbory a komise 2018 – 2020

3.1 Seznam podřízených povinných subjektů
3.2 Zřizované organizace Základní škola a Mateřská škola Ženklava, příspěvková organizace
4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa Obec Ženklava, Ženklava 243, 742 67 Ženklava
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Obec Ženklava, Ženklava 243, 742 67 Ženklava
4.3 Úřední hodiny
pondělí 8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00
úterý 8:00 – 11:30, 12:30 – 14:00
středa 8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00
čtvrtek 8:00 – 11:30, 12:30 – 14:00
pátek vyhrazeno pro vnitřní záležitosti
4.4 Telefon +420 556 852 483
4.5 Fax +420 556 840 669
4.6 ID datové schránky g99bjtq
4.7 Internetové stránky //zenklava.cz/
4.8 Elektronická podatelna Elektronická podatelna
5. Bankovní spojení Komerční banka a. s., č. ú. 22621801/0100
6. IČO 00600831
7. DIČ Obec není plátcem DPH.
8. Dokumenty
8.1 Seznam hlavních dokumentů Hlavní dokumenty
8.2 Rozpočet Rozpočet
8.3 Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření
9. Žádosti o informace Žádosti o informace
10. Příjem žádostí a dalších podání Žádost či stížnost lze podat:

  • osobně (úřední hodiny)
  • e-mailem
  • poštou
  • datovou schránkou.
11. Opravné prostředky Příjem a vyřízení odvolání
12. Formuláře Všechny potřebné formuláře lze získat ZDE nebo na obecním úřadě
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Návody pro řešení životních situací
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy Zákon č. 1/1993 Sb., ústava ČR
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách
14.2 Vydané právní předpisy Obecně závazné vyhlášky
15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., Obecní úřad Ženklava poskytuje bezplatně.
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací
16. Licenční smlouvy Obecní úřad Ženklava nedisponuje vzorem licenční smlouvy.
V případě potřeby bude smlouva vyhotovena dle aktuálních podmínek.
16.1 Vzory licenčních smluv
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Veškeré výroční zprávy naleznete v této sekci.