Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zasedání zastupitelstva obce

Dne 24. 6. 2020 v 16.00 hodin se v zasedací místnosti OÚ koná zasedání zastupitelstva obce. Zasedání je veřejné.

Program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu zasedání
 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 4. Zpráva o činnosti ZO a OÚ
 5. Schváleni účetní závěrky a závěrečného účtu obce Ženklava za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
 6. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Ženklava za rok 2019
 7. Schváleni rozpočtového opatření č. 1 za rok 2020
 8. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2023 obce Ženklava
 9. Projednání a seznámení s účetní závěrkou Sdružení Povodí Sedlnice za rok 2019 a zprávu o celoročním hospodaření DSO + Závěrečný účet DSO za rok 2019
 10. Schváleni smluv: viz dokument
 11. Majetkoprávní záležitosti – prodeje pozemku, nákupy pozemku
 12. Různé
 13. Interpelace zastupitelů
 14. Závěr