Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zasedání zastupitelstva obce

Dne 26.2.2020 v 16.00 hodin se v zasedací místnosti OÚ koná zasedání zastupitelstva obce. Zasedání je veřejné.

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu zasedání
3. Kontrola usnesení
4. Zpráva o činnosti ZO a OÚ
5. Čtvrtá úprava rozpočtu obce na rok 2019
6. Seznámení se zprávou revizní komise DSO Sdružení povodí Sedlnice
7. Seznámení s rozpočtem DSO Sdružení povodí Sedlnice na rok 2020
8. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku – Společnost pro ranou péči
9. Smlouva o úplatném převodu – směna bez doplatku, parc. č. 2120/66 o výměře 45 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace od vlastníka pozemku R.Červenky.
10. Smlouva o nákupu pozemku nové parcely č. 147/2 o výměře 2m2 za cenu 50,- Kč za m2 nové chodníkové těleso
11. Majetkoprávní záležitosti – prodeje pozemku
– nákupy pozemku
12. Různé
13. Interpelace zastupitelů
14. Závěr