Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zasedání zastupitelstva obce

Dne 11.9.2019 v 16.00 hodin se v zasedací místnosti OÚ koná zasedání zastupitelstva obce. Zasedání je veřejné.

Program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu zasedání
 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 4. Zpráva o činnosti ZO a OÚ
 5. Schváleni „plánu společných zařízení“ ve smyslu § 9 odst. 11 z.č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
 6. Schválení smlouvy č. S návrh /2019 o provádění servisních prací pro obec Ženklava s fy. Pavel Kuběja – EMPEMONT
 7. Schváleni smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-8024736/02 mezi Obci Ženklava a ČEZ Distribuce, a.s.
 8. Majetkoprávní záležitosti :prodeje pozemku, nákupy pozemku
 1. Různé
 2. Interpelace zastupitelů
 3. Závěr